Górska Odznaka Abstynencka

goa-popBardzo spodobał nam się pomysł PTTK w Zabrzu chodzenia w góry bez alkoholu.

Jest to bardzo uproszczona forma GOT PTTK. Zaliczamy dni wycieczkowe, bez przeliczania na punkty. Nikt Cię nie kontroluje, decyzję podejmujesz w zgodzie z własnym sumieniem. Regulamin poniżej

Zdobywamy górską odznakę abstynencką.

REGULAMIN
Górska Odznaka Abstynencka
§ 1.
1. Górska Odznaka Abstynencka PTTK zwana dalej w skrócie GOA została ustanowiona przez KTG Oddziału Wędrowiec w Zabrzu.
2. GOA, ma na celu podnoszenie wiedzy o górach, krzewienie zdrowego trybu życia, oraz kulturalnego i bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej.
3. Ustanawia się sześć podstawowych kategorii GOA: Popularną, Brązową, Srebrną, Złotą i Za Niezłomność, zdobywanych w takiej kolejności oraz kategorię Honorową, która może być przyznana jako szczególne wyróżnienie za działalność na polu krzewienia programowych założeń GOA.
4. Warunkiem zdobycia GOA jest ukończenie 18 lat i uprawianie turystyki górskiej bez spożywania alkoholu.
5. Terenem zdobywania GOA są góry Polski oraz pozostałych regionów świata.
6. GOA zdobywa się odbywając wycieczki górskie jedno lub wielodniowe. Wycieczka wielodniowa jest sumą wycieczek jednodniowych tzn. wycieczka trzydniowa jest traktowana jak odbycie trzech wycieczek jednodniowych.
7. Dopuszcza się równoległe zdobywanie odznak GOT PTTK i GOA.
8. W jednym roku można zdobyć nie więcej niż dwie GOA. Nadwyżka wycieczek jest zaliczana na poczet następnej kategorii GOA. Nadwyżka nie może być większa niż pięć wycieczek.
9. Zaliczenie wycieczek górskich wskazanych jako odbyte bez alkoholu, odbywa się na zasadzie zgody z własnym sumieniem, pisemnego świadectwa osoby towarzyszącej, pieczątek ze schronisk lub innych potwierdzeń wbijanych w książeczce GOA lub poświadczenia kadry programowej PTTK.
10. Przyznanie GOA odbywa się na podstawie wpisów w specjalnej Książeczce GOA.
11. Uprawnionymi do weryfikacji i przyznawania odznak GOA jest Komisja Weryfikacyjna wyłoniona z członków KTG Oddziału „Wędrowiec”.
12. Odznaka kategorii Honorowej jest przyznawana na podstawie pisemnego wniosku członka KTG do Przewodniczącego KTG Oddziału „Wędrowiec” w Zabrzu. Przyznanie następuje przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków KTG „Wędrowiec”.
13. Zweryfikowana książeczka GOA jest legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
§ 2.
14. Poszczególne kategorie GOA zdobywa się według następujących zasad:
15. Popularna – odbycie pięciu wycieczek górskich bez alkoholu począwszy od 2011 r.
16. Brązowa – odbycie dziesięciu wycieczek górskich bez alkoholu.
17. Srebrna – odbycie piętnastu wycieczek górskich bez alkoholu.
18. Złota – odbycie dwudziestu wycieczek bez alkoholu.
19. Za Niezłomność – trzykrotność odznaki złotej.
20. Regulamin, książeczki i odznaki można nabyć bezpośrednio lub wysyłkowo w siedzibie PTTK Oddz. ”Wędrowiec” w Zabrzu 41 – 800, przy ulicy Pawliczka 1.
§ 3.
21. Wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu rozstrzyga Komisja Weryfikacyjna GOA PTTK.
22. Wszelkie ingerencje dotyczące GOA PTTK oraz wykorzystanie jej do innych celów niż przewidziano w Regulaminie, wymagają zgody KTG Oddziału „Wędrowiec” w Zabrzu.

goa-bra goa-hon goa-ksg goa-nie goa-pop goa-sre goa-zlo

 

Dodaj komentarz